Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o.o.

Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126 lok. 404 91-204 Łódź PKO BP ODDZIAŁ 3 W ŁODZI 46 1020 3378 0000 1102 0327 0279 REGON:368525157 NIP: 9471992514 KRS: 0000699624

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

  • Adres:
    Traktorowa 126 lok. 404
    91-204 Łódź

Oferta

Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o.o. jest firmą inżynierii bezpieczeństwa przemysłowego, ukierunkowaną na działania związane z podnoszeniem i utrzymywaniem standardu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych przy pomocy nowoczesnych środków technicznych oraz metod wspomagania organizacjii zarządzania. Zespół Fabryki Bezpieczeństwa składa się z praktyków posiadających specjalizacjeprzedmiotowe kluczowe dla dziedziny bezpieczeństwa.

Główne dziedziny naszego działania:
1. Projektowanie i wdrażanie technicznych i organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa – warstw zabezpieczeń, w tym: detekcji i lokalizacji pożarów, automatyki ppoż., detekcji i lokalizacji uwolnienia substancji niebezpiecznych, komputerowych i sterownikowych systemów zarządzania integralnością obiektów:

      a. Ekspertyzy, audyty.
      b. Koncepcje rozwiązań zmniejszających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej.
      c. Koncepcje rozwiązań zmniejszających straty w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.
      d. Projekty funkcjonalne i techniczne.
      e. Opracowywanie oprogramowania aplikacyjnego.
      f. Kompletacja dostaw, prefabrykacja, prace montażowe i uruchomieniowe.
      g. Szkolenia i nadzór nad wstępną eksploatacją.
      h. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

2. Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wymogów RODO / GDPR:

      a. Szkolenia i doradztwo z zakresu prawnej odpowiedzialności wynikającej z RODO/GDPR.
      b. Audyty obszaru prawno-administracyjnego przedsiębiorstwa w zakresie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.
      c. Audyty architektury ICT/OT.
      d. Audyty dokumentów polityki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.
      e. Zalecenia naprawcze i działania po audytowe.

3. Obsługa formalno-prawna ( Urząd Celno-Skarbowy, UDT, GUM, OUM, CNBOP, CIOP, WIOŚ, GIOŚ) związana z wdrażaniem rozwiązań technicznych wymagających aprobaty odpowiedniego urzędu bądź instytucji:

      a. Opracowywanie i weryfikacja koncepcji i projektów wykonawczych pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi.
      b. Weryfikacja obiegu dokumentów pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi wraz z opracowaniem wymaganych prawem dokumentów.
      c. Realizacja czynności związanych z wymaganym prawem obiegiem dokumentów.
      d. Kompleksowe przeprowadzanie procesów wymaganych prawem, w tym:
         - Procedur badania zgodności z MID, legalizacji, zatwierdzenia typu, wzorcowania.
         - Wszelkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową we właściwych urzędach celno-skarbowych i urzędach skarbowych np. w celu uzyskania: odpowiednich zezwoleń dla prowadzenia składu podatkowego, podmiotu pośredniczącego, zarejestrowanego odbiorcy, statusu podmiotu zużywającego, zabezpieczeń akcyzowych, zwolnień z zabezpieczeń akcyzowych, procedury zawieszenia poboru akcyzy dla produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, zwolnienia z akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
        - Badań technicznych urządzeń w UDT.
        - Wszelkich postępowań administracyjnych i technicznych w CNBOP np. w celu uzyskania wymaganych dopuszczeń, ocen technicznych bądź certyfikacji wyrobów.
        - Wszelkich postępowań administracyjnych i technicznych w celu umożliwienia jednostkowego stosowania wyrobu w trybie art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych.

4. Transfer nowoczesnych technologii zwiększających bezpieczeństwo przedsiębiorstw:

      a. Analiza i ocena potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, pod kątem pozyskania i wykorzystania nowoczesnych technologii zwiększających bezpieczeństwo.
      b. Proces analizy i wyboru odpowiedniej technologii oraz kanałów jej transferu.
      c. Aktywne pozyskiwanie technologii.
      d. Proces wdrożenia technologii oraz zarządzanie jej dalszym doskonaleniem i rozwojem.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Scale UP

Fabryka Bezpieczeństwa FABE wzięła udział w projekcie pod tytułem „Projekt i wykonanie systemu bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury z wykorzystaniem IoT (LTE-M) w zakresie wspomagania kontroli bezpieczeństwa: eksploatacji instalacji elektrycznych oraz prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, który otrzymał wsparcie programu akceleracyjnego „Space3ac Scale Up II” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.5, prowadzonego przez Blue Dot Solutions Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy Al. Grunwaldzka 472 w oparciu o umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
W niniejszej, 5-tej edycji, programu akceleracyjnego projekt ten zdobył nagrodę BEST MVP AWARD.

Space3ac PARP Logo
SU2 UE Logo